Liturgie

 

Binnen onze parochie kennen we de volgende vieringen:

De zondagse vieringen zijn de ene week om 9.15 uur en andere week om 11.00 uur. De aanvangstijden kunnen op kerkelijke feestdagen en bij bijzondere vieringen afwijken. U kunt de aanvangstijd van de vieringen vinden op de pagina Vieringen van deze site, in het parochieblad Klankbord en op het informatiebord naast de ingang van het kerkcentrum.

 

Tijdens de vieringen van 11.00 uur is er kindercrèche en ook kinderkerk

 

Bijzondere vieringen

In onze kerk wordt, vooral bij belangrijke feestdagen, gezamenlijk de liturgie voorbereid door de pastor en enkele parochianen. Deze voorbereiding houdt in: thema- en liedkeuze, gebedsteksten, vormgeving van rituelen en het verder samenstellen van de orde van dienst.

 

D.O.P. (dienst onder leiding van parochianen)

De leden van deze groep houden zich bezig met de vieringen zonder pastor. Het uitgangspunt daarbij is dat gelovigen zelf een eigen bijdrage kunnen geven aan het kerk-zijn van vandaag. Door samen met andere parochianen te zingen, te bidden, te lezen uit de bijbel en door het brood uit te delen ontstaat er een nieuwe vorm van liturgie.

 

Dopen

Bij de doop wordt de dopeling opgenomen in onze eigen kerkgemeenschap. Dopen gebeurt in een aparte viering. In deze doopviering worden meestal meerdere kinderen gedoopt. De voorbereiding wordt verzorgd in gesprekken met de leden van de doopgroep van de parochie samen met de pastor.

 

Eerste Communie

Jaarlijks worden de kinderen vanaf groep 4 van de basisschool in de gelegenheid gesteld om volledig deel te nemen aan het breken van het brood en het drinken van de wijn. De voorbereidingen vindt plaats in een aantal bijeenkomsten. De oproep voor deze activiteit wordt zowel in het parochieblad gedaan als persoonlijk. De voorbereidingsbijeenkomsten worden door de werkgroep Eerste Communie geleid. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het voorbereidingsproject besproken en worden de eerste communievieringen samengesteld. Door het grote aantal eerste communicanten zijn er meestal twee eerste communievieringen op de desbetreffende zondag.

 

Het Vormsel

Het sacrement van het Vormsel wordt in onze parochie toegediend aan jongeren als ze ongeveer 16 jaar zijn. De bedoeling is dat zij, na het verlaten van de basisschool, mee kunnen gaan doen in een vorm van het jongerenpastoraat, waarvan het vormsel een onderdeel kan zijn.

 

Huwelijk

Voor een (gemengd) kerkelijke huwelijksviering kunt u zich wenden tot de pastor. In enkele gesprekken wordt ingegaan op de betekenis van deze stap en wordt de viering voorbereid.

 

Sacrament van de boete

Dit sacrament kunt u altijd ontvangen in de vorm van een privé biechtgesprek. Daartoe kunt u zich wenden tot de pastor.

Daarnaast zijn er boete vieringen waarin gezamenlijk schuld wordt beleden en Gods vergeving mag worden beleefd. De boetevieringen vinden enkele keren per jaar plaats, meestal als voorbereiding op de grote feesten.

 

Ziekenzalving

Bij ernstige of langdurige kan een gesprek over het sacrament van de ziekenzalving gewenst zijn. Er kan daarna een eenvoudige viering plaatsvinden met toediening van dit sacrament, samen met anderen, te ontvangen. Dit gebeurt onder andere in het zorgcentrum Buitenhaeghe.

Voorts bestaat de mogelijkheid voor zieken en ouderen om de communie thuis te ontvangen.

 

Kerkelijke uitvaart

Voor een kerkelijk uitvaart kunt u zich wenden tot het secretariaat. De uitvaart kan plaatsvinden vanuit ons kerkcentrum, de aula van de begraafplaats of crematorium. Daarbij kan de pastor, maar ook een daartoe opgeleide parochiaan, voorgaan in de viering en/of gebed.

 

Home        Boven                                                                                                                                                                                                        03-11-2008