Wijding

 

Het wijdingssacrament is het sacrament waardoor de geestelijkheid gewijd wordt om de verschillende kerkdiensten te vieren.

Waarom is er het wijdingssacrament? Omdat Jezus,onze Heer, zelf dit sacrament ingesteld heeft.

 

Instelling van het sacrament

1. Dit sacrament werd ingesteld door onze Heer Jezus Christus zelf. Hij was het die de twaalf apostelen en de zeventig discipelen aanstelde.

2. Hij was het die voor Zijn verrijzenis de apostelen uitzond in de wereld.

3. St. Paulus zegt dat het Christus zelf was die sommigen als apostelen, anderen als profeten of evangelisten, en weer anderen als herders en leraars aanstelde.

4. En aan de oudsten van Efeze gaf Hij de raad: "Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners  gesteld heeft" (Hand. 20:28). En krachtens de macht die hun door de Heer gegeven was, stelden de apostelen bisschoppen, priesters en diakens aan in de kerken die zij stichten.

 

De zichtbare tekenen

Er zijn twee zichtbare tekenen:

*  De handoplegging: de Bijbel vermeldt dat dit geschiedde in het geval van bisschoppen, priesters en diakenen.

*  De gebeden van de consecratie.

 

De onzichtbare genade

De gewijde priester wordt een goddelijke gave geschonken passend bij het ambt waartoe hij geroepen wordt. Deze gave wordt  geschonken door de Heilige Geest; alleen deze kan de priester bijstaan om zijn plichten te vervullen.

 

Graden van het wijdingssacrament
De bijbel noemt drie graden: de bisschop, de priester en de diaken.

 

1. De bisschop:

Dit is de hoogste graad. In de bijbel staan uitvoerige instructies voor de keuze van bisschoppen. De bisschop wordt de volgende rechten gegeven:

*  Wijding van de priesters. Het waren apostelen die bisschoppen en priesters wijdden en diakenen aanstelden. En de bisschoppen die door de apostelen gewijd werden, werd dat recht van aanstelling gegeven.

*  Verhoor en bestraffing van de geestelijkheid.

*  Wijding van de heilige olie die voor het sacrament van het vormsel gebruikt wordt.

*  Wijding van het altaar en het heilige vaatwerk voor het geval dat er een nieuwe kerk gebouwd is, of men nieuw vaatwerk heeft gekregen.

*  Zij hebben ook het recht om alle kerkelijke sacramenten toe te dienen en plechtigheden te vieren als zij dat willen.

*  De leiding van de algemene zaken van de kerk.

 

2. De priester:

Priesters worden op vele plaatsen in de Bijbel genoemd. De priester heeft het recht de zes eerder genoemde sacramenten toe te dienen en alle kerkplechtigheden te vieren. Hij heeft ook het recht te onderwijzen en te prediken.

 

3. De diaken:

Een diaken heeft niet het recht een van de kerkelijke sacramenten toe te dienen, maar helpt alleen de priester en de bisschop bij het uitreiken van de communie, houdt goede orde in de kerk, leest verscheidene stukken uit de Bijbel in de kerk, onderwijst, preekt, en verricht iedere dienst die de bisschop of priester van hem vraagt. In de "Apostolische Constituties" werd gezegd dat de diakenen de ogen en de oren van de bisschop zijn.
In vroegere tijden was er een rang van "diakones". Haar functie was om de vrouwen in de kerk te dienen, goede orde te houden in het gedeelte dat hun toegewezen was, en de lichamen van vrouwen te zalven bij het sacrament van het vormsel, na door de priester alleen op het voorhoofd gezalfd te zijn.

Deze rang schijnt in de Kerk bestaan te hebben in de tijd der apostelen. Sommigen denken dat de apostel hier verwijst naar de lijst van degenen die diakonessen waren in de Kerk.

 

 Wijding van de geestelijkheid

1. Een bisschop wordt gewijd door de handoplegging van ten minste drie bisschoppen, omdat een bisschop alleen niet een bisschop kan wijden.

2. Een priester of diaken wordt gewijd door de handoplegging  van slechts een bisschop.

3. Een wijding kan nooit voor dezelfde rang herhaald worden als de bisschop, priester of diaken eerder op wettige wijze gewijd werd.

4. Er mag geen geld betaald worden voor de wijding van welke der drie graden ook. De kerk leert dat elke wijding die tegen betaling verricht wordt, onwettig is, en dat de bisschop die geld aanneemt geŽxcommuniceerd moet worden.

 

Verplichtingen van de geestelijkheid

 

Voor de wijding

Degenen die gekozen worden voor het priesterschap moeten:

1. Er zeker van zijn dat de roeping van God komt.

2. Onberispelijk zijn, om een goed voorbeeld te kunnen zijn voor de gemeente.

3. Goed onderlegd zijn in de Bijbel en de leer van de Kerk.

 

Na de wijding

1. Zij horen niet te dienen als huurlingen die alleen maar werken om hun loon te krijgen.

2. Maar zij moeten goede herders zijn, met het diepgaande gevoel dat de schapen van hen zijn, en dat zij hen moeten beschermen tegen de wilde dieren en hen moeten voeden. Zij moeten ook weten dat een goede herder bereid is om elk noodzakelijk offer te brengen omwille van de schapen.

 

Bron: Koptische Kerk Eindhoven

 

 

Home        Sacramenten                                                                                                                                                                                         24-04-2008